CA TIẾP LIÊN
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lm. Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, và tự trời toả ánh quang minh. Lạy Cha kẻ cơ bần xin Ngài ngự đến, Đấng ban ân huệ chiếu soi tâm hồn. Lạy Đấng an ủi tuyệt vời là khách trọ hiền lương của tâm hồn. Chúa là sự nghỉ ngơi trong cảnh lầm than, là niềm bình an trong lúc lệ rơi. Ôi sự sống chứa chan hồng ân xin chiếu soi ngập tràn tâm hồn tín hữu. Nếu không có Chúa trợ phù thì còn chi thanh khiết, thì còn chi vô tội ? Xin Chúa rửa sạch bợn nhơ, tưới giội chỗ khô khan, chữa cho lành thương tích. Xin uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm lạnh lùng, chỉnh đốn sai lầm. Xin Chúa ban cho mọi tín hữu là những người tin cậy nơi Chúa, Chúa ơi ! Cho họ được hạnh phúc cứu độ và được hoan hỉ muôn đời.