Love Telling cat nhắn với daohong2310: Chúc mừng bổn mạng bà quản daohong2310 (Thánh Rosa Lima Lễ nhớ ngày 23/8) phale nhắn với admin: Ngày 13/6 Lễ nhớ Thánh Antoine de Padoue. Chúc mừng bổn mạng admin. LUCIA_HUONG nhắn với TCVN: Lucia Nguyen xin Thien Chua và Mẹ Maria ban cho tất cả Quý OBACE được BÌNH AN trong tháng HOA của Mẹ . Thank mlien07 nhắn với Gia đình Thánh ca: Xin Chúa Phục Sinh luôn đồng hành cùng ACE trong mọi bước đường của cuộc sống. Xin cho chúng ta luôn sống và làm chứng cho Chúa Phục Sinh. Amen. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ,  xin cho Linh hồn Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang Sách được sớm hưởng phúc quê Trời. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với TCVN: Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, xin cho tôi tớ Chúa là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa được sớm hưởng phúc quê Trời. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Valentine's Day, kính chúc ACE luôn vững bền trong Tình Yêu ĐÃ - ĐANG và SẼ đoan hứa. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Ca - Nhạc sỹ và ACE năm mới ĐINH DẬU: Tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA bethichconlua nhắn với TCVN: Chúc cả nhà tràn đấy ơn Chúa mlien07 nhắn với Ace: Chúc anh chị em bình an đón Chúa đến vui vẻ. phale nhắn với F.X Nhatdong: Chúc mừng bổn mạng F.X Nhatdong! Chúc người tông đồ nhỏ mãi là tông đồ nhiệt thành! Ước mong em mãi yêu DĐTCVN và cùng chung tay xây dựng nhà nhỏ. JB.Lưu Hùng Vương nhắn với mimosa_jolly: MỪNG SINH NHẬT Chị mimosa_jolly

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 30 trên 30

Chủ đề: GIÁO XỨ VINH HÒA GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT PHẦN 2

 1. #1
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 2. Có 7 người cám ơn Vinam vì bài này:


 3. #2
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  GIAOÙ XÖÙ VINH HOØA MÖØNG XUAÂN TAÂN MAÕO

  Moät muøa xuaân nöõa laïi ñeán treân queâ höông Vieät Nam , treân Giaùo xöù Vinh Hoøa thaân yeâu . Chuùa Xuaân ñang ñeán , muoân hoa ñua saéc nôû , mai vaøng röïc rôõ khaép muoân phöông .
  Theo truyeàn thoáng cuûa Giaùo xöù , ñeâm vaên ngheä möøng Xuaân cuûa sinh vieân ñaõ töng böøng khai hoäi töø ñeâm 28 aâm lòch . Saùng 30 coù Thaùnh leã cuûa sinh vieân vaø cuõng laø dòp ñeå con em coù ñieàu kieän gaëp gôõ sinh hoaït giao löu . Toái 30 Thaùnh Leã taï ôn ñöôïc toå chöùc long troïng ñeå daâng lôøi caûm taï hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho Giaùo xöù suoát moät naêm qua .
  THAÙNH LEÃ ÑAÀU NAÊM MÔÙI – Saùng moàng moät Teát .
  Cha Quaûn xöù , Cha Phoù xöù , Cha Pheâ roâ Phan Vaên Tröôøng vaø hai Thaày Phoù teá daâng Thaùnh leã ñoàng teá möøng naêm môùi vaø caàu cho Giaùo xöù . Cuoái Thaùnh leã, OÂng Chuû tòch BTV HÑGX thay maët cho coäng ñoaøn chuùc teát Quyù Cha , Quyù Soeurs vaø tu syõ nam nöõ vaø chuùc teát coäng ñoaøn . Sau lôøi chuùc teát cuûa BTV HÑGX laø Thaùnh vuõ möøng xuaân cuûa caùc em thieáu nhi .  Thánh Lễ Minh niên
  Ông chủ tịch HĐGX chúc mừng năm mới  Vũ khúc mừng Xuân
  HOÄI CHÔÏ XUAÂN

  Vui xuaân naêm nay , hoäi chôï ñöôïc khai hoäi vaøo toái 30 sau Thaùnh leã giao thöøa ñeán toái moàng ba teát . Cha Quaûn xöù ñaõ tuyeân boá khai maïc . OÂng Bí thö Ñaûng uûy Xaõ Eaktur coù lôøi chuùc möøng vaø quay voøng khai maïc . Khaùch môøi goàm quyù Cha , Giaùo chöùc , chính quyeàn ñöôïc taëng 4 veù khai maïc cho 04 voøng quay , CÑ NVHB “rinh” ñöôïc 03 phaàn quaø vaø moät nöõa laø Cha phoù xöù . Ñuùng laø “ ñöôïc muøa Tu Sinh”.
  Hoäi chôï xuaân ñoâng vui nhaát laø vaøo toái moàng ba , moïi ngöôøi haàu nhö taäp trung veà ñaây ñeå laáy heân ñaàu naêm vaø cuõng laø dòp ñeå gaëp gôõ nhau ñaàu xuaân , nhaát laø con em xa xöù .
  CHUÙA XUAÂN ÑANG VEÀ MANG MUØA XUAÂN YEÂU THÖÔNG ÑEÁN VÔÙI MOÏI NGÖÔØI


  Khai mạc hội chợ Xuân Tân Mão  Cha Chính Xứ cho khởi động vòng quay đầu tiên
  Cha Phó xứ, người may mắn thứ nhất  Lộc đầu năm đã đến với quý Xơ cộng đoàn Vinh Hòa  Ô. Chủ tịch thật là may mắn.

  Bài & ảnh : Minh Nguyệt

 4. Có 9 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 5. #3
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  THAÙNH LEÃ SAÙNG MOÀNG HAI
  Möøng thoï caùc coá vaø möøng Kim khaùnh hoân phoái .

  Theo truyeàn thoáng, Thaùnh leã saùng moàng hai teát , Giaùo xöù å möøng thoï cho gaàn 150 cuï oâng cuï baø do Ñoaøn Trung Nieân toå chöùc vaø phaàn phuïng vuï do gia ñình tu sinh phuï traùch .Cuoái Thaùnh leã coù quaø möøng thoï daønh cho caùc coá , rieâng caùc coá khoâng ñi tham döï Thaùnh leã ñöôïc seõ trao quaø tôùi töøng nhaø

  Ñaëc bieät naêm nay coù 06 gia ñình sau möøng Kim Khaùnh 50 naêm hoân phoái :
  1/ OÂng baø Traàn Vaên Taâm- Giaùo hoï Thoï Ninh
  2/ OÂng baø Hoaøng Vaên Ñaïi – Giaùo hoï Thoï Ninh
  3/ OÂng baø Traàn Vaên Caûnh – Giaùo hoï Thoï Ninh
  4/ OÂng baø Hoaøng Thaùi Bình – Giaùo hoï Thoï Ninh
  5/ OÂng baø Phan vaên Hueà – Giaùo hoï Caàu Raàm
  6/ OÂng baø coá Nguyeãn Vaên Lan- Giaùo hoï Yeân Lónh  Mừng Kim khánh Hôn phối


  Gia đình Tu sĩ GX Vinh Hòa  THAÙNH LEÃ TOÁI MOÀNG HAI TEÁT TAÏI NGHÓA TRANG .


  Haèng naêm . vaøo toái moàng hai teát Giaùo xöù thöôøng toå chöùc Thaùnh leã taïi Nghóa trang Giaùo xöù ñeå caàu cho toå tieân , oâng baø , cha meï . Naêm nay Nghóa trang Giaùo xöù ñaõ hoaøn taát chöông trình caûi taùng . Nhöõng haøng moä thaúng taép ,phaân loâ roõ raøng , beân phaûi laø phaàn moä caûi taùng , beân traùi laø phaàn moä caáp taùng , coù khu vöïc daønh cho treû em vaø caùc moä phaàn moà coâi .

  Töø ngaøy 29 teát taïi Nghóa trang luùc naøo cuõng nhö ngaøy hoäi , moïi ngöôøi ñeàu daønh thôøi gian cuoái naêm ñeå ra chaêm soùc vaø chöng hoa phaàn moä cho ngöôøi thaân . Saùng moàng moät teát , nôi ñaây laïi ñöôïc con chaùu ra ñoïc kinh caàu nguyeän ñaàu naêm . Toái moàng hai , haàu nhö moä phaàn naøo cuõng coù ngöôøi thaân tôùi ñeå thaép nhang vaø caàu nguyeän . An nghæ ôû Ñaát Thaùnh Giaùo xöù Vinh Hoøa thaät aám loøng cho ngöôøi ñaõ ra ñi .


  THAÙNH LEÃ MOÀNG BA TEÁT

  Giaùo Hoäi daønh moàng ba teát ñeå caàu cho coâng aên vieäc laøm .. Naêm vöøa qua Giaùo xöù vui möøng gaët haùi thaønh quaû Chuùa ban , coù hai Taân Linh muïc vaø hai Thaày Phoù teá cuøng nhieàu Tu syõ khaán troïn ñôøi .
  Naêm nay baø con trong giaùo xöù aên teát lôùn vì caø pheâ ñöôïc giaù , möa gioù thuaän hoøa , kinh teá phaùt trieån neân coù ñieàu kieân ñeå naâng cao trình ñoä hoïc vaán cho con caùi. Ñöôøng giao thoâng trong Giaùo xöù cuõng ñöôïc naâng caáp , traûi nhöïa gaàn heát . Phong traøo theå duïc theå thao cuõng phaùt trieån khoâng keùm , coù Caâu laïc boä theå duïc Döôõng sinh , ñoäi boùng chuyeàn , saân chôi Tenits , saân caàu loâng , saân ñaù banh taïi vuøng hoà .
  Caùc hoaït ñoäng cuûa caùc Ñoaøn theå trong Giaùo xöù raát soâi noåi , caùc buoåi caém traïi sinh hoaït cuûa caùc giôùi ñöôïc toå chöùc thöôøng xuyeân vaøo caùc ngaøy leã Boån maïng . Ñaëc bieät trong Naêm Thaùnh vöøa qua , Giaùo xöù ñaõ toå chöùc caùc cuoäc haønh höông Ñöùc Meï Giang Sôn , toå chöùc ngaøy tónh huaán cho quyù chöùc vaø ñöôïc Ñöùc Giaùm Muïc boå nhieäm Cha Phoù Pheâ roâ Traàn Thanh Tröïc veà giuùp cho Giaùo Xöù . Naêm vöøa qua Giaùo xöù cuõng ñaõ toå chöùc ñöôïc Ban Baùc aùi Caritas vaø Ban Loan baùo Tin Möøng ñi vaøo hoaït ñoäng raát hieäu quaû ,coù 43 taân toøng Coäng Ñoaøn Saéc toäc ñöôïc röûa toäi .
  Xin caûm taï hoàng aân Chuùa vaø Meï Maria .

  Bài & ảnh : Minh Nguyệt 6. Có 8 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 7. #4
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  LỄ ĐỨC MARIA LỘ ĐỨC
  NGÀY QUỐC TẾ CÁC BỆNH NHÂN


  Vào lúc 16 giờ hôm nay ngày 11-02-2011, Ban Bác Ái xã hội Giáo xứ Vinh Hòa và Hội Têrêxa Can quýt ta đã tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân.
 8. Có 4 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 9. #5
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO ĂN TẾT .
  Theo truyền thống, mỗi năm vào dịp cuối năm Giáo xứ thường quyên góp quà như gạo, đường , bánh kẹo để gởi tới các gia đình khó khăn, nhất là anh em Cộng Đoàn sắc tộc.
  Năm nay, vào sáng này 27 âm lịch Ban Caritas đã tặng 85 phần quà và 800 kg gạo nếp cho 85 gia đình. Lá lành đùm lá rách, một chút tình nghĩa sẻ chia để mọi gia đình được đón tết đầm ấm tình người

  Thánh lễ cuối năm cho Cộng đồng Sắc Tộc


  Ca đoàn CĐST


  Ô. Trưởng ban Caritas và các thành viên trao quà tết cho các giađình khó khăn trong các Giáo Buôn


  Những món quà nhỏ nhưng tình nghĩa thật bao la


  Vui vẻ đón năm mới sắp tới

 10. Có 4 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 11. #6
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Xin giới thiệu bài thơ sau đây của 1 thành viên Ban Phụng vụ GX Vinh Hòa nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức


  ĐÊM SÁM HỐI

  Con quỳ gối trước ảnh Mẹ
  Tỏ tâm tình con kể lể đôi lời.

  Mắt hiền trông khổ lắm Mẹ ơi !

  Con sợ lắm ! Sợ rồi con phải chết.

  Không có Mẹ Cứu Giúp nào con biết

  Cậy cùng ai để gỡ hết đau sầu.

  Lúc lâm chung lòng con phải quặn đau

  Không thang thuốc cho mau thì phải khốn

  Xin Đức Mẹ những nguồn ơn vô khối

  Để cho con cải hối những lúc này

  Kẻo ngày đêm sống trong sự đắng cay

  Con dâng Mẹ những vần thơ khiêm tốn

  Mong hồn con được về chốn thiên cung

  Con dâng để ca ngợi tôn sùng

  Danh thánh ấy muôn trùng con ca ngợi.

  Thái Sơn (GX. Vinh Hòa)

  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 12. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


 13. #7
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  PHỤ NỮ GX VINH HÒA MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

  Nhân mừng ngày quốc tế phụ nữ 8-3 . Vào lúc 08h30 sáng ngày 04-03-2011 , tại Đồi Đức Mẹ Giang Sơn - GP Ban Mê Thuột ( Cách Giáo Xứ Vinh Hòa 15 km- Quốc lộ 27 ) , hơn 400 quý mẹ đã hành hương về đây để dâng Thánh Lễ mừng kính Mẹ .
  Thánh lễ do Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực cử hành . Với tâm tình sốt sắng quý mẹ đã cầu nguyên cho Tổ Quốc , cho Giáo Hội , cho Giáo xứ và gia đình một năm mới an lành và Thánh đức .
  Sau Thánh lễ , quý mẹ cùng tập trung sinh hoạt vui chơi và ăn trưa trong bầu không khí hòa đồng và vui vẻ .
  Vào buổi chiều lúc 14h , Đoàn lại cùng nhau đi tới Đồi Thánh Giá Giang Sơn và đi Đàng Thánh Giá .
  Kết thúc ngày Hành hương vào lúc 16h00 , mọi người chia tay nhau trong niềm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria .
  thay đổi nội dung bởi: Damsan, 05-03-2011 lúc 06:54 AM Lý do: thêm dấu

 14. Có 2 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 15. #8
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  GIÁO HỌ THỌ NINH - GIÁO XỨ VINH HÒA

  MỪNG LỄ THÁNH CẢ GIU SE, BỔN MẠNG GIÁO HỌ

  ( 19-03-2011)

  Sáng 19.3.2011 Lễ Thánh cả giuse, Bổn mạng của Cha Chính Xứ Vinh Hòa đồng thời cũng là Bổn mạng của Giáo Họ Thọ Ninh. Từ tối 18.03, GH Thọ Ninh đã có giờ tĩnh tâm và cầu nguyện tại địa bàn của Giáo Họ dưới sự hướng dẫn của Cha Nicolas Lưu Nhất Tâm.
  Thánh Lễ Đồng tế sáng nay gồm Cha chính xứ, Cha phó Xứ giảng phòng Nicolas Lưu Nhất Tâm.
  Toàn thể Giáo họ và rất đông bà con Giáo xứ đã tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho Cha Xứ và cho Giáo Họ Thọ Ninh. Thánh Lễ đã diễn ra thật trang nghiêm và long trọng.

  Giờ kinh nguyện
  Thánh Lễ tại Thánh đường Vinh Hòa
  Ảnh: Anton Thuần

 16. Có 3 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 17. #9
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Giáo Họ Thọ Ninh Mừng Lễ Bổn mạng
  Chung niềm vui nhân ngày Lễ Thánh Bổn mạng Giuse, Ban Giáo Họ Thọ Ninh đã tổ chức tiệc mừng vào trưa 19.3.2011 tại tư gia ông trưởng ban Giáo Họ,
  Quan khách hiện diện gồm Cha Phó GX Vinh Hòa, Cha giảng phòng, quý tu sĩ, quý ban hành giáo Giáo xứ và các Giáo họ, quý vị đại diện các ban ngành đoàn thể giáo xứ.

  Ngày hôm nay các tu sĩ con cái Thọ Ninh, các nàng dâu, chàng rể của giáo họ cũng đến tham dự tiệc mừng đông đủ; đặc biệt những người con của Giáo họ đang sinh sống từ các nơi xa cũng trở về để chia sẻ niềm vui trong ngày này.

  Chương trình văn nghệ cho buổi tiệc mừng do đủ thành phần đóng góp nên rất phong phú và đặc sắc. Mọi người đều cảm thấy vui và mừng cho tinh thần sống đạo và tình hiệp nhất của Giáo Họ Thọ Ninh, một Giáo Họ lớn mạnh cả về nhân sự lẫn sức đóng góp tinh thần vật chất cho sinh hoạt Giáo Xứ.


  Ông Trưởng ban GH Thọ Ninh  Cha Phó Xứ Vinh Hòa Phêrô Nguyễn Thanh Trực  Đại diện BTV/HĐGX Nguyễn Văn Phùng


  Cha giảng phòng Nicolas Lưu Nhất Tâm  Đội kèn GH Thọ Ninh

  MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 18. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


 19. #10
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ LEGIO MARIAE TUYÊN HỨA

  VỀ BÊN MẸ


  Vào lúc 8h00 sáng ngày 26 tháng 03 năm 2011 , hơn 300 Hội viên Legio Mariae Giáo xứ Vinh Hòa về tại Nhà Thờ Giáo Xứ để tham dự lễ tuyên thệ hằng năm .
  Cha Quản Xứ đã huấn từ về Tinh Thần Legio của một Đạo binh đang tòng quân dưới lá cờ Đức Bà Maria - Tinh thần cuả Đức Maria đó là rèn luyện tính khiêm nhường , đức vâng lời ......
  " Lạy Nữ Vương là Mẹ con
  Toàn thân con thuộc về Mẹ
  Và mọi sự của con là của Mẹ "
  Sau khi từng Hội viên lên để tuyên thệ lại với Đức Maria , Cha Quản Xứ cử hành giờ Chầu Thánh Thể .


  HỘI ĐẠO BINH ĐỨC MẸ

  ĐẠO BINH ĐỨC MẸ
  hay còn gọi là LEGIO MARIAE

  * Là một tổ chức có hệ thống, quy cũ và kỷ luật chặt chẽ.
  * Là một đoàn thể TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN được GIÁO HỘI phê chuẩn và đặt trực thuộc Giáo Quyền.
  * Hội đoàn nầy được thành lập để phục vụ Giáo Hội trong cuộc chiến dai dẳng với quyền lực tội ác và thế gian.
  * Hội viên được gọi là QUÂN BINH.

  CHỦ ĐÍCH

  * Thánh hóa bản thân để xứng đáng với nữ tướng của mình là Trinh nữ Maria Nữ Vương Thiên Đàng do sự Trung Tín, Đức Độ và Can Đảm.
  * Tinh thần của Legio là tinh thần của Mẹ Maria. Hội viên phải rèn luyện những đức tính:
  KHIÊM NHƯỜNG, VÂNG PHỤC, HÃM MÌNH, BỎ Ý RIÊNG, CHỊU NHẪN NHỤC NHẤT LÀ NHỮNG ĐỨC TÍNH SIÊU VIỆT CỦA MẸ.
  * Dấn thân tham gia công tác tông đồ, đặt mình dưới sự xử dụng của Giáo Quyền. Quanh vị Linh Mục có một nhóm người tận tụy chia sớt công việc lao nhọc với người là hình bóng Chúa Kitô.
  * Gây nên một lớp men trong xã hội


  Cha Linh Giám trong giờ tĩnh tâm
  Các Hội viên lên tuyên thệ

  Ban quản trị Curia Vinh Hòa
  Bài & ảnh: Minh Nguyệt

 20. Có 3 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 21. #11
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  TIỂU SỬ TÓM TẮT HỘI LEGIO MARIAE VINH HÒA.
  (Viết theo tài liệu của Giuse Hoàng Sỹ Kính)  * Thành lập 1956
  * Praesidium đầu tiên lấy tước hiệu: Trái Tim vẹn sạch Đức Maria.
  * Tạm nghỉ hoạt động từ năm 1975
  * Tái lập và hoạt động lại ngày 12/5/1996

  * Được Hội đồng Comitium BanMêThuột nâng cấp thành Curia Vinh Hòa ngày 19/12/2001 - gồm 6 Giáo xứ:
  - GX Vinh Hòa
  - GX Kim Phát
  - GX Giang Sơn
  - GX Đông Sơn
  - GX Vinh Trung
  - GX Kim Hòa
  * Ngày 11/3/2007 tách thêm 1 Curia Giang Sơn. Curia Vinh Hòa gôm:
  - GX Vinh Hòa
  - GX Vinh Trung
  - GX Kim Hòa
  - GH Biệt Lập Tân Hòa
  HỘI VIÊN CURIA VINH HÒA
  - Praesidium Senior : 14
  - Hội viên Hoạt động : 140
  - Hội viên Tán trợ : 640
  - Hội viên Junior : 450
  BAN QUẢN TRỊ CURIA VINH HÒA
  - Linh Giám : Cha Giuse Trịnh Văn Hân - Chính Xứ Vinh Hòa
  - Trưởng : Giuse Hoàng Sỹ Kính
  - Phó : Gioan Hồ Đắc Miên
  - Thư Ký : Phaolô Nguyễn Bá Vinh
  - Thủ quỹ : Maria Trần Thị Tin
  - Phụ tá Thủ quỹ : Maria Nguyễn Thị Vinh


  Cha Giuse Maria Nguyễn Thế Thoại Hội đồng Regia
  đến thăm Curia Vinh Hòa tháng 8/2010

  Các Hội viên Junior diễn văn nghệ chào mừng Cha và quan khách


  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 22. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


 23. #12
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default


  R.I.P.

  Cáo Phó

  Ông Cố GIOAN BAOTIXITA ĐẬU BÁ KHÁNH
  là Thân phụ của Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã Dòng Đức Maria NVHB,
  đã được Chúa gọi về lúc 10 giờ 45 ngày 11/4/2011 tại Giáo Xứ Vinh Hòa
  hưởng thọ 86 tuổi.

  Thánh lễ An táng được đồng tế lúc 7g00 ngày 13/4/2011
  Tại Thánh đường Giáo Xứ Vinh Hòa

  Xin mọi người hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixita.
  PHÂN ƯU

  Xin thành kính phân ưu cùng Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã
  cùng toàn thể tang quyến.
  Xin Chúa cho Linh Hồn
  Gioan Baotixita được hưởng phúc muôn đời.  ĐGM Vinh Sơn phân ưu cùng gia đình Sr Nhã
  Nhà Dòng Đức Maria NVHB phân ưu cùng tang quyến

  Bà con Giáo dân Cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Baotixita

  Thánh Lễ an táng tại Nhà Thờ Vinh Hòa
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 24. Có 5 người cám ơn Vinam vì bài này:


 25. #13
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  GIỚI TRẺ HẠT DAKLAK 2 TĨNH TÂM MÙA CHAY
  Hòa cùng Giới Trẻ Hạt Daklak2 (GTHD2), Hôm nay 13/4/2011, Giới Trẻ GX Vinh Hòa đã đến GX Duy Hòa để tham dự chương trình Tĩnh Tâm mùa Chay Thánh vào lúc 8 giờ sáng. Ban điều hành và 30 bạn trẻ của Giáo xứ nhà đã được sống bên cạnh 500 bạn trẻ của 23 Giáo Xứ Giáo Họ thuộc Giáo Hạt Daklak 2. Họ cùng nghe giảng dạy, trở về cùng Chúa trong nghi thức sám hối và Bí Tích Hòa Giải. Họ cùng gặp gỡ, sinh hoạt và chia sẻ bữa cơm trưa trong tình thân thiện.

  Sau Thánh Lễ bế mạc, họ đã nhận muối từ bề trên qua tay ban đại diện. Mỗi người tự hứa sẽ sống xứng đáng là muối ướp mặn chính bản thân mình và ướp mặn cho đời. Nghi thức Lên Đường đã kết thúc ngày Tĩnh tâm lúc 15 giờ cùng ngày.

  Nhà Thờ Duy Hòa
  Đoàn Vinh Hòa
  Cha Phụ trách Giới Trẻ Hạt Daklak 2 đang phát biểu khai mạc.
  Cha giảng phòng Giuse Nguyễn Hồng Phước DCCT  Cha Trưởng Ủy ban Mục vụ Giới Trẻ GB. Phạm Thế Truyền ( Cha Trực)
  đang chủ tế Thánh Lễ trong ngày Tĩnh tâm  Các bạn trẻ GX Vinh Hòa
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 26. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


 27. #14
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  LỜI CẢM TẠ  Trọng Kính Đức Cha Vinh Sơn, GM Gp. Ban Mê Thuột
  Kính thưa Quý Cha
  Quý Bề Trên các Dòng Tu
  Chị Tổng Phụ Trách Dòng Đức Maria NVHB
  Quý Tu Sĩ Nam Nữ
  Anh chị em giáo dân Giáo xứ Vinh Hòa
  Bà con Giáo Họ Trung Hòa
  Anh chị em thuộc các giáo xứ, Giáo họ gần xa
  Quý ân nhân, thân nhân Quý bà con, thông gia, thân bằng quyến thuộc.

  Con xin được thay mặt cho mẹ con,
  các anh chị em và các cháu
  cùng mọi người trong tang quyến
  xin gởi đến Đức Cha, Quý Cha
  Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ
  lời cảm tạ chân thành.


  Trong những ngày tang lễ vừa qua,
  Đức Cha
  Quý Bề Trên, Quý Cha,
  Quý Tu Sĩ Nam Nữ
  Quý vị đã gởi điện thư
  gọi điện thọai phân ưu,
  hiệp thông cầu nguyện,
  đến kính viếng, dâng lễ cầu nguyện cho Ông Cố,
  trợ giúp tang quyến trong những ngày tang lễ,
  tham dự thánh lễ an táng
  và tiễn đưa Cố GIOAN BAOTIXITA đến nơi an nghỉ cuối cùng.


  Xin Chúa trả công bội hậu cho Đức Cha,
  Quý Cha, Quý Bề Trên,
  Quý Tu Sĩ nam nữ Cùng toàn thể Quý vị


  Xin tha thứ cho chúng con những thiếu sót trong lúc tang gia bối rối.

  Thay mặt tang quyến.
  Nữ tu Maria Anna Đậu Thị Nhã


  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 28. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


 29. #15
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Làm đẹp thêm Giáo xứ

  GIÁO XỨ VINH HÒA VỚI NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐẸP


  Người giáo dân giáo xứ Vinh Hòa đã góp phần xây dựng xã hội một cách thiết thực.Trong địa bàn Giáo Xứ những năm qua bà con đã đóng góp tự nguyện làm một số con đường trải nhựa. Vào những ngày cuối tháng ba năm nay, Giáo Xứ như nở rộ phong trào làm xanh sạch đẹp thôn xã. Bà con trong từng thôn xóm đã vận động đóng góp tu sửa các con đường đất đang bị hư hại, đi lại khó khăn. Vì kinh phí có hạn, các con đường này giai đoạn đầu chỉ làm mặt bằng, đổ đá dăm và kè mương thoát nước hai bên. Với kinh phí hằng trăm triệu đồng làm đường cùng với sự hổ trợ của Hội Đồng Giáo Xứ, cha Quản xứ, đến nay gần như 99% các con đường trong địa bàn Giáo Xứ đã được trải nhựa hoặc trải đá trông sáng sủa và thật đẹp mắt. Hệ thống điện đường chiếu sáng ban đêm cũng được bà con thực hiện đã nhiều năm rồi. Nhìn vào bộ mặt Giáo Xứ Vinh Hòa hôm nay...Tôi thầm mong ước đó sẽ là khuôn mẫu của làng quê viêt nam........

  G.B. Nguyễn Đình Thái

  BTV Hội Đồng GX Vinh Hòa  Đường nhựa vào Nhà Thờ GX Vinh Hòa
  Đường nhựa phía sau Nhà Thờ
  Đường nhựa ngang trước mặt Nhà Thờ
  Đường nhựa ngang sau Nhà Thờ
  Đường nhựa vào Thôn 4


  Ảnh: Vinam

  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 30. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


 31. #16
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Những người khách đặc biệt.
  Chiều nay 23/4/2011, Giáo Xứ Vinh Hòa đã đón tiếp những vị khách đặc biệt đến thăm Giáo Xứ.
  Vào lúc 15 giờ 15', Cha Chính Xứ, Cha Phó Xứ, Cha Quản Nhiệm, quý Sơ, Quý Ban thường vụ, Ban điều hành Phụ nữ, các em dự tu và một số phụ huynh đã hiện diện trước Nhà Thờ để chào đón Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nguyên Giám Quản GP Ban Mê Thuột. Cùng tháp tùng với ngài có Cha giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, quý Cha trong Ban giám đốc, quý Cha giáo, quý sơ và 200 Đại chủng sinh.
  Sau những phút viếng Chúa trong Nhà Thờ, Cha Chính Xứ Vinh Hòa Giuse Trịnh Văn Hân đã đọc lời chào mừng gửi đến Đức Cha, quý cha và các đại chủng sinh. Tiếp theo dó, Ông chủ tịch BTV Giáo Xứ FX. Phạm Xuân Hợp cũng gửi lời chào mừng và cám ơn những vị khách quý trong dịp viếng thăm này. Ông chủ tịch cũng trình bày cùng phái đoàn những nét khái quát về sự hình thành, phát triển và sinh hoạt của Giáo Xứ Vinh Hòa, một Giáo Xứ có bề dầy về Đức tin và sự phát triển trong GP Ban Mê Thuột.
  Trong dịp này, các phụ huynh của quý Thày Đại chủng sinh thuộc Giáo Xứ cũng đã đến chào Đức Cha, Cha giám đốc và phái đoàn.
  Phái đoàn đã rời GX Vinh Hòa lúc 17 giờ 10' và tiếp tục cuộc hành trình đến Tòa Giám Mục BMT.


  Đức Cha PhaoLô và phái đoàn viếng Chúa và cầu nguyện cho GX Vinh Hòa
  Cha Chính Xứ Giuse Trịnh Văn Hân chào mừng Đức Cha & phái đoàn

  Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa trình bày về sinh hoạt Giáo Xứ
  Phụ huynh các Đại chủng sinh Vinh Hòa Chào Đức Cha, Cha Giám đốc
  cùng Quý Cha đại chủng viện Sao Biển.


  Cha Phêrô Phạm Ngọc Phi, Giám đốc ĐCV. Sao Biển.
  Đức Cha Phaolô và Quý nữ tu NVHB cộng đoàn Vinh Hòa


  Phái đoàn chụp lưu niệm với quý Cha và BTV Giáo Xứ Vinh Hòa


  Tạm biệt

  MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY

  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 32. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


 33. #17
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default MUNG CHUA PHUC SINH 2011

  Mừng Chúa Phục Sinh năm nay, GX Vinh Hòa đã tổ chức Tuần Tam Nhật Thánh, các buổi nguyện ngắm và Thánh lễ Phục Sinh long trọng và sốt sắng .
  1. Các giờ nguyện ngắm :
  Các giờ nguyện ngắm được tổ chức theo truyền thống của Giáo xứ. Thứ ngắm được phân chia theo các ban nghành đoàn thể trong suốt mùa chay Thánh và nhất là vào tuần Tam Nhật Thánh.
  2. Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
  Hằng năm, vào tối thứ sáu Chúa chịu chết, Gx tổ chức Đi Đàng Thánh Giá xung quanh khuôn viên Nhà Thờ. Để cùng thông phần cuộc chịu nạn chịu chết với Chúa Giêsu, Cha Quản Xứ, Cha phó xứ, Quý Soeurs, BTV.HĐGX và đại diện các đoàn thể Vác Thánh Giá trong suốt mười bốn chặng Đường Thánh Giá.
  3. Thánh Lễ Đêm Phục sinh:
  Làm phép lửa và rước nến Phục sinh từ bên ngoài nhà thờ.


 34. Có 2 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 35. #18
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  TẶNG QUÀ PHỤC SINH CHO CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC

  Theo truyền thống của Giáo xứ ,mừng Chúa Phục Sinh năm nay , Ban Caritas và Ban Truyền Giáo của Giáo Xứ đã tổ chức phát tặng quà cho 200 gia đình Cộng Đoàn Sắc Tộc .
 36. Có 2 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 37. #19
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default

  DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


 38. Có 2 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 39. #20
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Ngày của Mẹ


  Mother's Day

  Ngày của Mẹ
  Có những người con đã đi xa
  Xa quê hương
  Xa mái nhà xa tất cả
  Có những người con ở rất xa
  Tình quê hương
  Tình gia tộc vẫn mặn mà.


  Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa chúc mừng bà cụ


  Mẹ tưởng rằng các con như đã mất
  Nên nhiều đêm thao thức một niềm đau
  ……………………………………..
  Tuy cách xa đến nửa vòng trái đất
  Nhưng trái tim ta vẫn mãi gần nhau  Rồi hôm nay

  Ngày của Mẹ, Ngày Mother’s Day
  Thật hạnh phúc
  Niềm hạnh phúc dâng đầy
  Một lần nữa đôi tay gầy mở rộng
  Mẹ rất mừng: các con đã về đây
  Bao yêu thương bao nhung nhớ tháng ngày
  Giờ được Chúa đong đầy tình mẫu tử


  Thánh Lễ đồng tế Mừng thượng thọ


  Trước bàn thờ
  Mẹ tạ ơn Thiên Chúa
  Thương các con mẹ cũng mãi nguyện cầu
  Mong con cháu luôn an bình hạnh phúc
  Để mỗi ngày mẹ con mãi gần nhau

  Viết tặng ba anh em: Sơn- Hoàng- Quỳnh
  Những người con từ xa trở về đem lại bao hạnh phúc cho người Mẹ già trong dịp Mother’s Day 2011.
  Vinam
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 40. Được cám ơn bởi:


 41. #21
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Lễ Bổn mạng Giáo Họ Giuse
  Năm nay Cha Phó xứ Phêrô Trần Thanh Trực đã đến Giáo Họ Giuse dâng Lễ cầu nguyện cho bà con nhân ngày Lễ Thánh Giuse Thợ, Bổn mạng của Giáo Họ.
  Cùng tham dự Thánh Lễ có Quý Sơ, Ban Thường vụ Giáo Xứ Vinh Hòa, BTV Giáo Họ Tân Hòa, đại diện các Giáo họ và ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ.
  Bà con GH Giuse rất hân hoan được chào đón Cha Phó và các vị khách trong ngày trọng đại này. Giáo Họ Giuse là con út của đại gia đình Giáo Xứ. GH được tách ra từ GH Tân Hòa và nhập Giáo Xứ VH ngày 23 tháng 7 năm 2008, hiện giờ có 116 hộ với 586 nhân khẩu.
  Mọi người đều vui mừng vì sự phát triển của Giáo Họ và hy vọng rằng những tháng ngày sắp tới, Giáo Họ Giuse mãi tiếp tục sống yêu thương đoàn kết để cùng nhau xây dựng Giáo hội, xã hội tốt đẹp và hạnh phúc.

  Ô. Gioan Trần Quốc Tịnh Trưởng ban GH
  Ô. Phêrô Hồ Minh Ngọc Phó ban GH


  Ô. Giuse Hoàng Văn Thuần Thư ký GH  Ảnh: Minh Nguyệt
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 42. Có 4 người cám ơn Vinam vì bài này:


 43. #22
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Lễ Tổng kểt của Trường Mẫu Giáo DL Trung Hòa

  Lễ Tổng kết năm học 2010-2011
  Trường Mẫu Giáo Dân Lập Trung Hòa GX. Vinh Hòa  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 44. Có 3 người cám ơn Vinam vì bài này:


 45. #23
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Máy hái cà phê

  Một số máy hái cà phê đang được sử dụng tại Brasil
  Hy vọng loại máy này sẽ sớm có mặt tại Việt nam để bà con trồng cà phê ở Vinh Hòa ta có phương tiện thu hoạch nhanh chóng hơn.

  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 46. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


 47. #24
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức vừa về Nhà Cha


  ĐGM Giuse Nguyễn Tích Đức,

  nguyên Giám Mục Giáo Phận Banmêthuột,

  đã về Nhà Cha lúc 7g45 ngày 23. 5. 2011.

  Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho Đức cha Giuse
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 48. Được cám ơn bởi:


 49. #25
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Cáo Phó :
  Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giáo phận Ban Mê Thuột  TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT
  104 PHANCHU TRINH
  TP. BUÔN MA THUỘT
  ĐĂK LĂK – VIỆT NAM
  *
  CÁO PHÓ
  Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh
  Toà Giám mục Ban Mê Thuột
  vô cùng thương tiếc kính báo:
  Đức Cha Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC
  Nguyên Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

  Đã an nghỉ trong Chúa lúc 07 giờ 45, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011
  (Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão) Tại Sài Gòn
  Hưởng thọ 73 tuổi, 44 năm Linh mục (1967 – 2011), 11 năm Giám mục (2000 – 2011).

  Nghi thức tẩm liệm: 19g00, thứ hai ngày 23 tháng 05 năm 2011
  Tại Sài Gòn

  Lễ viếng: từ 08g00 đến 20g00, ngày 24 và ngày 25 tháng 05 năm 2011
  Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

  Thánh lễ an táng: 08g00, thứ năm ngày 26 tháng 05 năm 2011
  Tại Nhà nguyện Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
  Do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự.

  An táng trong Khuôn viên Tòa Giám mục Ban Mê Thuột.
  Xin hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.
  N.B:
  - Xin miễn vòng hoa và trướng
  - Xin quý Cha Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

  Văn Phòng Toà Giám Mục kính báo  Tiểu sử Đức Cha cố Giuse NGUYỄN TÍCH ĐỨC

  Sinh ngày 22.02.1938, tại Giáo xứ Bút Đông, Hà Nội
  Thuộc xã Trác Bút, huyện Duy Tiên, Hà Nam
  1948 – 1950: Học Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, Hà Nội
  1951 – 1958: Học Tiểu Chủng Viện Piô XII (tại Hà Nội và Sài Gòn)
  1958 – 1968: Học Giáo Hoàng Học Viện Piô X (Đà Lạt)
  Thụ phong Linh mục: 21.12.1967, tại Sài Gòn, do ĐGM Phêrô Nguyễn Huy Mai
  Tấn phong Giám mục: 17.06.1997, tại Ban Mê Thuột, do ĐGM Giuse Trịnh Chính Trực

  Đã phục vụ:
  1968 – 1986: Giáo sư Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh - Ban Mê Thuột
  1986 – 1997: Quản xứ Hưng Đạo (Ban Mê Thuột)
  1997 – 2001: Giám mục phó Giáo phận Ban Mê Thuột
  2001 – 2006: Giám mục Chính toà Giáo phận Ban Mê Thuột
  Từ năm 2006: Hưu tại Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột

  Được Chúa gọi về lúc 07g45, ngày 23 tháng 05 năm 2011
  (Nhằm ngày 21 tháng 04 Tân Mão)  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 50. #26
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ.
  Vào lúc 19 giờ tối 29/5/2011 Giáo xứ đã tổ chức cung nghinh Đức mẹ và dâng hoa nhân ngày bế mạc tháng Hoa.
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 51. Được cám ơn bởi:


 52. #27
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default

  Thánh Lế mừng Thượng thọ và tạ ơn Vĩnh khấn
  Ông Phaolô Nguyễn Bá Quý
  Bà Anna Trịnh Thị Trọng
  Nt Thérèse Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh

  Vào lúc 5 giờ sáng nay quý Cha đã dâng Thánh Lễ đồng tế tại Nhà Thờ Vinh Hòa để Tạ ơn hồng ân Vĩnh khấn của Sr. Thérèse và mừng Thượng thọ 80 tuổi của ông bà cố.
  Quý Cha Đồng Tế gồm Cha Chính, phó Giáo Xứ Vinh Hòa - Cha nguyên Chính Xứ Vinh Hòa-Cha Quản Nhiệm-và quý Cha Dòng Ngôi Lời Nha trang.
  Trong Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Đức Maria NVHB và gần 20 Sơ Dòng Thánh Phaolô de Chartres cùng thân nhân của gia đình và bà con giáo dân Vinh Hòa.

  Được biết
  Sr. Thérèse Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh đã nhập tu dòng Thánh Phaolô từ năm 1993 (lúc 18 tuổi) và đã tuyên khấn trọn đời tại Đà Nẵng lúc 05 giờ 00 ngày 21 tháng 5 năm 2011 trong Thánh Lễ do Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri GM Giáo Phận Đà Nẵng chủ tế.

  Xin hân hoan chúc mừng
  ngày hồng ân của Sr. Thérèse

  Xin chúc mừng Thượng thọ của Ông Bà Cố
  Thánh Lễ Đồng tế Mừng Thọ và Vĩnh khấn
  Ô. Chủ tịch HĐGX Vinh Hòa chúc mừng

  Ô. Đệ nhị PCT tặng hoa

  Sr. Thérèse Nguyễn Thị Hạnh Quỳnh


  MỜI XEM THÊM HÌNH TẠI ĐÂY
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 53. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


 54. #28
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Lễ Bổn mạng Đoàn Thiếu niên

  Mừng Lễ Thánh Giuse Túc
  Bổn mạng Đoàn Thiếu Niên Giáo Xứ Vinh Hòa Giáo Phận BMT
  (01/6/2011)

  ----> MỜI CLICK VÀO ĐÂY XEM TIẾP
  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 55. Được cám ơn bởi:


 56. #29
  minh nguyet vinh hoa's Avatar

  Tham gia ngày: Nov 2010
  Giới tính: Nữ
  Đến từ: giao xu vinh hoa
  Bài gởi: 45
  Cám ơn
  16
  Được cám ơn 214 lần trong 43 bài viết

  Default Giáo Xứ Vinh Hòa tiễn Cha Quản Nhiệm đi nhận Quản Xứ Tân Hòa

  Tiễn Chân Cha Quản nhiệm

  Vào Thánh lễ chiều hôm qua, lễ mừng trước Chúa Thánh Thần hiện xuống và sáng hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Cha Quản nhiệm Giuse Phùng Quốc Hiếu dâng Thánh lễ để cám ơn và chào tạm biệt Giáo xứ.
  Cha Giuse Phùng Quốc Hiếu đã phục vụ tại giáo xứ được 06 năm. Vào ngày 03-06-2011 Cha đã nhận được bài sai của Đức Giám Mục Vinh Sơn với nhiệm vụ mới: Quản xứ tân giáo xứ Tân Hòa, một giáo họ thuộc Giáo xứ Vinh Hòa vừa được nâng lên Giáo xứ vào ngày 03-06-2011

  Đầu Thánh lễ, Ông Chủ tịch và Ông Phó đệ nhất đã thay mặt cộng đoàn giáo xứ cảm ơn Cha đã hy sinh và tận tâm phục vụ giáo xứ sáu năm qua để xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến, đồng thời kính chúc Cha nhận nhiệm vụ mới: Linh mục Quản Xứ Tân Giáo xứ Tân Hòa, một Giáo xứ đang còn thiếu thốn nhiều mặt.


  Cha cũng đã cám ơn cộng đoàn Giáo xứ đã cùng với Cha xây dựng Giáo xứ ngày càng phát triển, tuy Cha đã hết trách nhiệm với Giáo xứ nhưng cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Cha trên con đường mục vụ. Cha cũng cám ơn Cha quản xứ Giuse Trịnh văn Hân, trong thời gian Cha phục vụ tại Giáo Xứ, Cha Quản xứ luôn là người cha, người thầy, người anh, người bạn và luôn đồng hành cùng với Cha .

  Cộng đoàn giáo xứ chúng con xin trân trọng cảm ơn Cha và nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn bên cạnh Cha, để nâng đỡ bổ sức và ban Thần khí xuống trên Cha.

  Minh Nguyệt
 57. Có 3 người cám ơn minh nguyet vinh hoa vì bài này:


 58. #30
  Vinam's Avatar

  Tham gia ngày: Dec 2007
  Tên Thánh: Giuse
  Giới tính: Nam
  Quốc gia: Vietnam
  Bài gởi: 4,177
  Cám ơn
  5,553
  Được cám ơn 12,825 lần trong 2,797 bài viết

  Default Giáo Họ Việt Đức mừng bổn mạng

  Lễ Thánh An Tôn Padua  Lúc 8 giờ 30 ngày 13/6/2011, bà con Giáo họ Việt Đức đã tập trung về nhà Ông trưởng ban Giáo Họ để mừng lễ Thánh AnTôn Padua bổn mạng của Giáo họ. Cha Chính và Cha Phó Giáo Xứ Vinh Hòa đã ưu ái hiện diện và dâng Thánh Lễ Đồng tế.
  Cùng đến tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho GH Việt Đức có:
  -Đại diện HĐGX Vinh Hòa cùng các đại diện ban nghành đoàn thể trong Giáo Xứ.
  -Đại diện HĐGX Tân Hòa
  -Đại diện chính quyền địa phương
  Trong bài giảng, Cha chủ tế đã kêu mời bà con Giáo họ hãy nêu gương Thánh Bổn mạng luôn sống chứng nhân bằng chính cuộc sống tôt lành của mình giữa những anh em lương dân. Chúng ta hãy là ánh sáng thắp lên những yêu thương, những gương lành, những sự bác ái nhân từ với người chung quanh ta. Như thế là chúng ta đã truyền giáo, đã tử vì đạo như bao Thánh nhân ngày xưa rồi.

  Sau Thánh Lễ là phần trình diễn văn nghệ và phát thưởng cho các cháu có thành tích xuất sắc về Giáo Lý năm 2010-2011.  Chữ ký của Vinam
  Ngài là gia nghiệp đời con
  Ngài là hạnh phúc của con

 59. Có 2 người cám ơn Vinam vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không được gửi bài mới
 • Bạn không được gửi bài trả lời
 • Bạn không được gửi kèm file
 • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com