Tìm về bên Mẹ

Con tìm về bên Mẹ
Nơi suối nguồn thương yêu
Những Thánh ân tuôn nhiều
Vòng nôi hằng ấp ủ.

Trên dặm đường lữ thứ
Với biết bao sầu đau
Có Mẹ, ân tình sâu
Đời nhẹ êm tiến bước.

Mẹ dư đầy ơn phước
Máng chuyển muôn ơn lành
Ân ban Mẹ sẽ dành
Cho ai biết tìm đến.

Trọn niềm tin cậy mến
Con vâng nghe Mẹ rồi
Tiếng "xin vâng" một đời
Nguyện sống noi gương Mẹ.

Con tìm về bên Mẹ
Lòng thành dâng câu kinh
Phó dâng cuộc đời mình
Đoái thương con, Mẹ nhé!

Giuse Trần Thế Tiến