PDA

View Full Version : Nhật Minh 1. Bên Mẹ La vang - Nhật Minh
 2. Ca dâng cảm tạ - Nhật Minh
 3. Đã có Mẹ La Vang - Nhật Minh
 4. Dâng Mẹ ngàn hoa - Nhật Minh
 5. Dâng ngọn lửa hồng - Nhật Minh
 6. Fatima, lời Mẹ nhắn nhủ - Nhật Minh
 7. Hương trầm con dâng - Nhật Minh
 8. Mẹ còn đứng đó - Nhật Minh
 9. Nay con xin dâng - Nhật Minh
 10. Tiến dâng Mẹ 3 - Nhật Minh
 11. Hồn tôi khát Chúa - Nhật Minh
 12. Phận người - Nhật Minh
 13. Dâng Mẹ Truyền Tin - Nhật Minh