PDA

View Full Version : Chúa Thánh Thần 1. Thánh Thần hãy đến
 2. Cầu xin Chúa Thánh Thần
 3. Hãy chiếu soi - Phanxico
 4. Thánh Thần Thiên Chúa - Xuân Tưởng
 5. Nguyện Thánh Thần - Lm. Thái Nguyên
 6. Trong ơn Chúa Thánh Thần - Lm. Nguyễn Duy
 7. Thánh Thần xin hãy đến - Lm. Nguyễn Duy
 8. Xin Thánh Thần - Hùng Lân
 9. Xin Chúa Thánh Thần - Lm. Kim Long
 10. Xin Ngôi Ba Thiên Chúa – Lm. Kim Long
 11. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - Lm. Thái Nguyên
 12. Xin Chúa Ngôi Ba - Nguyễn Văn Vượng
 13. Thần khí Chúa - Đinh Công Huỳnh
 14. Thánh Thần tình yêu - Kim Long
 15. Veni Sancte Spiritus - Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần - Trần Anh Linh
 16. Chúa canh tân - MK. Quang Uy
 17. Lạy Chúa - Việt Trì
 18. Tiếng hát trong Thần Linh - Vinam
 19. Ngọn lửa bình an - Nguyễn Hùng Lân
 20. Thánh Thần Chúa 1 - Lm. Từ Duyên
 21. Thánh Thần Chúa 2 - Lm. Từ Duyên
 22. Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa - Lm. Từ Duyên
 23. Nguyện cầu Thánh Linh - Nam Hoa
 24. Lạy Chúa Thánh Thần - Lm. Thành Tâm
 25. Xin sai Thánh Linh - Lm. Hoàng Kim
 26. Bước theo Thần Khí - Vinam
 27. Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Thái Nguyên
 28. Xin ban Thánh Linh (Tv. 103)
 29. Ngọn nến Thánh Thần - Phanxicô
 30. Thần khí Chúa - Thế Thông
 31. Trong ơn Chúa Thánh Thần - Nguyễn Duy
 32. Sai đi rao giảng - Thiên Lan
 33. Liên kết trong tình mến
 34. Thần linh của Đức Chúa - Lm. Hoàng Kim
 35. Thần khí Chúa sai đi - Nguyễn Đức Tuấn
 36. Lạy Chúa xin ban Thánh Linh - Cao Huy Hoàng
 37. Xin Thần Linh Thiên Chúa - Lm. Nguyên Lễ
 38. Tặng Phẩm Thần Linh - Sr. Trầm Hương
 39. Người Sai Tôi Đi - Nam Hải
 40. Xin Ngài mau đến - Lm. Hoàng Đức
 41. Bởi Thánh Linh Chúa - Hưng Ca
 42. Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lm. Thái Nguyên
 43. Thần Khí Chúa ngự trên tôi – Ân Duy
 44. Tình yêu chân thật – Lm. Ân Đức
 45. Thánh Thần Chân Lý - Lm. Nguyễn Duy
 46. Ơn Ngài đổi mới - Lm. Nguyễn Duy
 47. Xin sai Thánh linh 2 - Lm. Nguyễn Duy
 48. Xin sai Thánh linh 1 - Lm. Nguyễn Duy
 49. Lạy Chúa Thánh Thần - Lm. Nguyễn Duy
 50. Nguyện Xin Thánh Thần - Lm. Nguyễn Duy
 51. Ngọn gió Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
 52. Khấn xin Chúa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh
 53. Lửa tình yêu - Đinh Công Huỳnh
 54. Nguyện xin Ngôi Ba - Đinh Công Huỳnh
 55. Ngọn lửa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh
 56. Nguyện Chúa Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
 57. Như Thần Khí Chúa - Đinh Công Huỳnh
 58. Lạy Chúa Thánh Thần - Sr. Trầm Hương
 59. Xin sai Thánh Thần (Tv 103) - Tường Ân
 60. Veni Sancte Spiritus - Tiến Linh
 61. Thánh Linh tình yêu - Lm. Huyền Linh
 62. Thần Linh Chúa - Lm. Xuân Thảo & Khoa Tâm
 63. Thần Khí Chúa ngự trên tôi - Thiên Đan
 64. Thánh Thần – Phanxicô
 65. Xin Chúa Thánh Thần ngự đến - Trương Thế Bạch
 66. Ca Tiếp Liên Lễ Hiện Xuống – Trương Thế Bạch
 67. Thánh vịnh 103 (Lễ Hiện Xuống) – Trương Thế Bạch
 68. Thánh Thần Ngôi Ba – Thiên Đan
 69. Ca tiếp liên (Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống) - Vũ Đình Ân
 70. Trong Thánh Thần tình yêu - Lm. Mai Thiện