PDA

View Full Version : Kim Loan (Sr) 1. Đi về nhà Cha – Sr. Kim Loan
 2. Ta là sự phục sinh – Sr. Kim Loan
 3. Ta là sự sống lại – Sr. Kim Loan
 4. Trọn đời con – Sr. Kim Loan
 5. Sống chết cho Chúa – Sr. Kim Loan
 6. Chết với Đức Kitô – Sr. Kim Loan
 7. Niềm tin của chúng ta – Sr. Kim Loan
 8. Chết là mối lợi – Sr. Kim Loan
 9. Đáp lại tiếng gọi – Sr. Kim Loan
 10. Chúa gọi con về - Sr. Kim Loan
 11. Hồn con an vui – Sr. Kim Loan
 12. Hy lễ cuối đời – Sr. Kim Loan
 13. Hãy tin vào Chúa – Sr. Kim Loan
 14. Đức Kitô sống trong tôi – Sr. Kim Loan
 15. Về nhà Cha – Sr. Kim Loan
 16. Đời người – Sr. Kim Loan
 17. Chúa thương gọi về - Sr. Kim Loan
 18. Ánh sáng phục sinh – Sr. Kim Loan
 19. Hy lễ phục sinh – Sr. Kim Loan
 20. Chúa đã sống lại 3 – Sr. Kim Loan
 21. Chúa đã sống lại 2 – Sr. Kim Loan
 22. Chúa đã sống lại 1 – Sr. Kim Loan
 23. Thánh Monica 4 – Sr. Kim Loan
 24. Thánh Monica 3 – Sr. Kim Loan
 25. Thánh Monica 2 – Sr. Kim Loan
 26. Thánh Monica 1 – Sr. Kim Loan
 27. Một lần nữa – Sr. Kim Loan
 28. Niềm vui được thứ tha – Sr. Kim Loan
 29. Con xin thống hối – Sr. Kim Loan
 30. Chúa biết con – Sr. Kim Loan
 31. Con trở về 2 – Sr. Kim Loan
 32. Con trở về 1 – Sr. Kim Loan
 33. Kinh thống hối – Sr. Kim Loan
 34. Phút hồi tâm – Sr. Kim Loan
 35. Tro bụi – Sr. Kim Loan
 36. Tôi thú nhận – Sr. Kim Loan
 37. Trở về - Sr. Kim Loan
 38. Xin Thương Xót Con – Sr. Kim Loan
 39. Xin dâng lên Mẹ - Sr. Kim Loan
 40. Ngũ bái – Sr. Kim Loan
 41. Mừng Mẹ Thiên Chúa – Sr. Kim Loan
 42. Mẹ đẹp như – Sr. Kim Loan
 43. Lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc – Sr. Kim Loan
 44. Lạy Mẫu Nghi cao cả - Sr. Kim Loan
 45. Kính lạy Bà – Sr. Kim Loan
 46. Kính chào Đức Nữ Vương – Sr. Kim Loan
 47. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời – Sr. Kim Loan
 48. Linh hồn tôi 10 – Sr. Kim Loan
 49. Linh hồn tôi 9 – Sr. Kim Loan
 50. Linh hồn tôi 8 – Sr. Kim Loan
 51. Linh hồn tôi 7 – Sr. Kim Loan
 52. Linh hồn tôi 6 – Sr. Kim Loan
 53. Linh hồn tôi 5 – Sr. Kim Loan
 54. Linh hồn tôi 4 – Sr. Kim Loan
 55. Linh hồn tôi 3 – Sr. Kim Loan
 56. Linh hồn tôi 1 – Sr. Kim Loan
 57. Hoa dâng kính Mẹ - Sr. Kim Loan
 58. Cùng hướng lên Mẹ - Sr. Kim Loan
 59. Dạt dào niềm vui – Sr. Kim Loan
 60. Cùng tiến vào – Sr. Kim Loan