PDA

View Full Version : Hồn tôi khát Chúa - Nhật MinhDominicTM
23-11-2014, 07:55 AM
HỒN TÔI KHÁT CHÚA
Nhật Minh


TV. 41 - 42

ĐK. Hồn tôi khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống. Ngày nào tôi được tìm, được tìm về ra mắt Chúa Trời.

1. Như nai rừng khát mong nước nguồn, hồn tôi khao khát Chúa ơi! Luôn trông cậy vững tin nơi Ngài, là Thiên Chúa đấng cứu thoát tôi.

2. Xin chiếu tỏa ánh quang minh Ngài, là chân lý hướng dẫn tôi. Đưa tôi về núi cao quang Ngài, hồn hân hoan cất tiếng chúc khen.

3. Tôi sẽ được bước vui bên Người, tuổi xuân tôi cất tiếng ca. Vang cung đàn khúc ca chúc tụng, lạy Thiên Chúa chí Thánh của tôi.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/NhatMinh/HonToiKhatChua_nm.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,12005)