PDA

View Full Version : Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta - Cao Huy HoàngDominicTM
22-12-2014, 04:12 AM
EMMANUEL THIÊN CHÚA Ở CÙNG CHÚNG TA
Cao Huy Hoàng


Matt. 1, 18-24

ĐK. Tên con trẻ là Em-ma-nu-el. Tên con trẻ là Em-ma-nu-el. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở cùng chúng ta

1. Thiên Chúa cứu muôn dân tội tình. Người ta sẽ gọi...

Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng chúng ta. Người ta sẽ gọi...

2. Thiên Chúa sớt chia thân phận người. Người ta sẽ gọi...

3. Thiên Chúa chốn cao không ngại ngùng. Người ta sẽ gọi...

4. Thiên Chúa muốn yêu ta trọn tình. Người ta sẽ gọi...

5. Thiên Chúa tái sinh ta tuyệt vời. Người ta sẽ gọi...

Coda. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, ở cùng chúng ta.

PDF (https://thanhcavietnam.co/FilesLoiNhac/TacGia/CaoHuyHoang/EmmanuelThienChuaOCungChungTa_chh.pdf)