PDA

View Full Version : Phúc thay thật phúc thay cho người. Những người luôn tôn sợ Thiên Chúgioanha
01-08-2016, 09:38 PM
PHÚC THAY
Thế Thông


ĐK. Phúc thay thật phúc thay cho người. Những người luôn tôn sợ Thiên Chúa. Người nào trọn đời sống ngay lành luôn luôn biết trung thành giới luật Ngài ban hành.

1. Phúc thay cho bạn biết tôn sợ Chúa. Bạn nào hằng đi trong ân nghĩa Chúa. Hoa lợi bạn không lúc nào vơi và hạnh phúc muôn nơi luôn gặp dịp may suốt đời.

2. Hiền thê bạn giống như gốc nho đầy trái. Ở trong nội cung ngay nơi gia thất. Con bạn tựa như những chồi non, chồi non khóm ô-liu quây quần bàn ăn của bạn.

3. Phúc lộc cho bạn biết tôn sợ Chúa, Chúa Trời Ngài từ Si-on chúc phúc. Để bạn nhìn xem cảnh giàu sang của thành thánh Sa-lem mỗi ngày trong kiếp sống bạn.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TheThong/07.HonNhan/PhucThay_tth.pdf)