PDA

View Full Version : Ánh sáng ngàn thu - Mỹ Sơngioanha
06-11-2018, 10:39 PM
ÁNH SÁNG NGÀN THU
Mỹ Sơn

ĐK. Lạy Chúa! Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

PK. Lạy Chúa! Chúa đáng được chúc tụng trên Sion và từ Giê-ru-sa-lem những lời tán tụng hướng về Chúa. Xin Chúa nhận lời con khẩn cầu. Chúa là cùng đích mọi người sẽ phải tới.


PDF (https://thanhcavietnam.info/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/AnhSangNganThu_MySon.pdf)