DÂNG MẸ NGÀN HOA
Đinh Công Huỳnh

ĐK: Mẹ đẹp xinh con dâng Mẹ ngàn đóa hoa yêu đến trước tòa ngai Mẹ. Triệu mầu sắc kết thành đóa hoa, xin kính dâng lên ngai tòa cao.

1. Dâng Mẹ yêu, này...