NHƯ LỜI DẤU YÊU
Lm. Văn Chi
1. Con là con lòng Mẹ. Mẹ là Mẹ lòng con. Dù cho nước chảy í a đá mòn. Lòng con mến Mẹ dịu hiền yêu thương.

ĐK. Ma - ri - a dịu hiền của lòng con. Dâng lên Mẹ...