ALLELUIA – HÁT LÊN NGƯỜI ƠI
Lm. Thành Tâm – Trần Sỹ Tín

ĐK. Chúa yêu trần thế (Alle-Alleluia) đã chết cho đời (Alle-Alleluia) và đã sống lại (Alle-Alleluia) hát lên người ơĩ (Al-le-lu-ia) Hát...