CA KHÚC TRẦM HƯƠNG

Hùng Lân & Lm. Dao Kim

ĐK: Lời con như trầm hương, bay lên tới Thiên Đường, bay lên tới Thiên Đường, cho lung linh ánh nhiệm mầu (Lên tới Thiên Đường nhiệm mầu). Thiết tha...