ÂN HUỆ TÌNH YÊU
Tác giả: Lm. Ân Đức

1. Ôi ân huệ tình yêu! Con biết lấy chi lấy chi đáp đền yêu con muôn thuở muôn đời. Tình Người hằng thương con khôn ví khôn vời. Người đã gọi con để được nên...