25 NĂM VỮNG TÂM BÊN MẸ
Đinh Công Lý - Đinh Công Huỳnh

(Ghi chú: "Hai mươi lăm năm" có thể thay thế: "Ba mươi/Năm mươi năm năm" v.v.)

Intro: La la la la la la la la la la la la la la la. La...