EMMANUEL
Tác giả: Lm. Xuân Hy Vọng

ĐK:
Emmanuel, Chúa ở cùng ta.
Hoan ca reo vui hoà cùng thiên sứ,
hát khen tôn vinh Con Chúa ra đời:
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
bình an dưới...