EPHATA
Thiên Đan

ĐK: E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra! E-pha-ta! Hãy mở ra!

1. Hãy ra đi đến với người nghèo và gặp gỡ sẻ chia tình yêu. Hãy mở ra con đường Bác...