VÂNG LỜI THẦY
Lm. Ân Đức


Vâng lời Thầy con xin lần nữa ra khơi, dầu suốt đêm dài tay trắng miệt mài. Vâng lời Thầy con xin thả lưới buông câu dầu suốt canh trường vất vả khôn lường. Đời con dĩ...