CỬA CÔNG CHÍNH
(ý Thánh vịnh 118)
Hoàng Khánh - Lm. Kim Long

ĐK: Cửa công chính hãy mở cho tôi vào. Cho tôi vào tạ ơn Chúa nơi cung điện ngợp quang vinh. Chính đây là, chính đây là cửa...