RA VỀ AN BÌNH

Ngọc Linh

ĐK. Ra về chúng con đi vào thế giới. Ra về loan Tin Mừng ơn cứu rỗi. Sống chứng nhân của Ngài sống đức tin rạng ngời. Ra về chúng con ra về an bình.

1. Xin tạ ơn...