BÀI CA MÔNG TRIỆU
(Mầu nhiệm Mân Côi - Mùa Mừng 4)
Nguyễn Bách

ĐK: Maria, Mẹ đầy ơn phúc! Chúa đưa Mẹ về nước Thiên Đàng. Maria, Mẹ đầy ơn phúc! Mẹ lên trời, hồn xác vinh quang. Maria, Me Hằng...