AVE MARIA
Lm.Huyền Linh

1. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. A - ve Ma - ri - a! Con dâng lời chào Mẹ. Khi tàn mầu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo. Con say sưa lời ca chào A - ve...