NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC
Nguyên Hữu

1. Nếu có thể được lạy Cha! Xin cho chén này qua đi qua đi khỏi con. Nếu ý Cha định, chén này con nay phải uống, con xin làm tròn ý Cha.

ĐK: Xin vâng, vâng theo ý...