AVE MARIA
Franz Schubert, Op. 52, No. 6

1. A - ve Ma - ri - a! Ôi Nữ Trinh đầy hồng ân. Chính Chúa đã dủ tình thương đoái trông Mẹ. Mẹ ơi! Danh Mẹ cao sáng khắp trên trần gian. Chúa Giê - su con...