BƯỚC VÀO CUNG THÁNH
Nguyên Kha
(Cảm hứng TV 99)

ĐK: Bước vào cung thánh với lời ca ngợi dâng lời ca ngợi làm sinh lễ con sẽ nâng chén cứu độ và con kêu cầu danh Chúa con sẽ dâng lời kinh cảm...