ĐỨC TIN CON CỨU CON
Gm. Nguyễn Văn HòaĐK. Đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Đức tin con đã cứu con hãy về bình an

1/ Lạy Ngài cho con đức tin, tin Ngài quyền năng vô biên. Nhưng giữa...