ĐỊA CẦU ĐẦY ÂN SỦNG
Cao Huy HoàngĐC. Khua trống lên, khua trống lên ta hát vang mừng Chúa. Địa cầu ơi! Vang khúc ca tán dương Ngài ngàn đời. Khua trống lên, khua trống lên vỗ tay lên chúc...