ĐỨC MẸ LA VANG
J.M. Thích1. Lạy Đức Mẹ La Vang / Xin cứu con nguy nan / Phần linh hồn phần xác / Xuống ơn thiêng muôn vàn.

2. Lạy Đức Mẹ La Vang / Ôi Nữ Vương thiên đàng / Vì tấm lòng từ...