ĂN NĂN TỘI
Hải Linh + Thế Kiện


ĐK: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa. Cậy trông Máu Thánh Chúa thương xuống rửa hồn con. Bao nhiêu năm qua lạc bước con xa tình Chúa nhờ lòng lân tuất Chúa thương, thứ tha tội con.

1. Ớ Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi, kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông. Lòng Cha hay thương, nay con lo buồn thống hối Chúa nhân từ thương xót con cùng.

2. Thế gian điêu tàn miệt mài trên đường tội lối, mê đắm gian tham khinh mạn chính nguồn bình an. Nay con kêu van nhờ lời Đức Mẹ tâu đối. Chúa nhân từ thương xót nhân gian.