KÌA AI ÁNH HỒNG
Lm. Vinh Hạnh

ÐK: Kìa ai ánh hồng vinh sáng máu hồng nhuộm lênh láng, thắng vượt xích xiềng tù lao cùm gông. Kìa ai chiếu ngời triều thiên, chiếu ngời làn vinh quang chốn cửu trùng vang bài ca hùng anh. Kìa ai đã gặt trong vui đã lượm nhiều bông lúa những bông lúa vàng đượm bao lệ rơi. Kìa ai đã về hân hoan tới mùa gặt lừng vang chiến công khải hoàn còn ghi sử xanh.

Vì đâu những thân ngã gục thảm thương trong ngục, thịt bay trút da dập xương đầu rơi. Vì đâu kiếp sống tàn vong dưới mác kìm gươm xác thân tơi bời.
Vì Danh Chúa Kitô Vương muốn theo chân Ngài nên vui chết ô nhục chỉ vì yêu. Vì tin Chúa rất giàu sang mến Chúa toàn năng sẽ thưởng công đức.