CÙNG TIẾN DÂNG
Nguyên Kha


1. Xin Chúa sai sứ thần dâng lễ vật này lên trước Thiên Nhan. Đây lễ vật tinh tuyền lễ vật vô giá đoàn con dâng Chúa Thiên Tòa

ĐK. Cùng tiến dâng lên, cùng tiến dâng lên này rượu với (i -a) bánh thơm. Cùng tiến dâng lên tiến dâng Gia-vê thân xác tâm hồn.

2. Con ước mong tâm hồn trinh trong tinh tuyền như bánh con dâng. Như hoa huệ trắng ngần hương trầm nghi ngút nhẹ bay lên cõi Thiên Đàng.