CHO CON NHẬN BIẾT
Cảm hứng Ga 4,5-42
Lm. Thái Nguyên

1.,2.,3.,4.,5. Xin cho con biết con và xin cho con biết Chúa...

1. Biết con trơ trọi tấm thân, biết Chúa tình yêu vô ngần. Biết con yếu đuối mỏng giòn, biết Ngài là sức mạnh con.

ĐK. Xin cho lòng con chỉ đặt nơi Chúa. Xin cho đời con mãi khát khao Ngài, để sống với Chúa sắt son, để yêu mến Chúa vẹn tròn, và hồn con bừng sáng trong Ngài.

2. Biết con vẫn hằng khát mong, biết Chúa niềm vui hy vọng. Biết con kiếp sống nửa vời, biết Ngài hạnh phúc nào vơi.

3. Biết con tâm hồn ngổn ngang, biết Chúa bình an dư tràn. Biết con mến Chúa muộn màng, biết Ngài sức sống hoà chan.

4. Biết con vẫn còn tối tăm, biết Chúa dọi sáng âm thầm. Biết con vẫn sống lỗi lầm, biết Ngài kết nghĩa tình thâm.

5. Biết con vẫn còn đắm mê, biết Chúa chờ con trở về. Biết con thiếu thốn tứ bề, biết Ngài ân nghĩa tràn trề.