BƯỚC ĐƯỜNG TRẦN
Hồng Trần Phạm Đình Đài


ĐK: Đường con đi chông gai, ngăn mờ lối tương lai ngước trông lên khẩn cầu Danh Ngài. Dù tăm tối vây quanh có Ngài như trăng thanh, với Chúa đi còn sợ nỗi chi

1/. Quê trời còn mãi nơi xa. Thầm kêu xin thánh ân Ngài dắt dìu. Niềm yêu dẫu mấy phen xao xuyến, trọn con tim vẫn hướng về Chúa

2/. Lối về dù lắm hiểm nguy, dù phong ba đưa con thuyền bấp bềnh. Nhìn lên Chúa thiết tha nài xin, hộ phù con tới quê bằng yên

3/. Đêm về nhẹ trút âu lo, một ngày qua thấy bao là lỗi lầm. Hồn con phó thác trong tay Chúa, nguyện tha thứ giữ đêm ngủ yên.