QUA ĐƯỜNG THẬP GIÁ MỚI TỚI VINH QUANG
Trùng Dương


ĐK. Qua đường thập giá mới tới vinh quang. Qua đường giàu sang khó tới thiên đàng. Đường trần con đi xa xôi vạn lý. Đường trần con đi xin Ngài chỉ lối. Qua đường thập giá mới tới vinh quang. Qua đường giàu sang khó tới thiên đàng. Ngài chỉ cho con theo đường chân lý, là đường Chúa đi vai vác thập tự

1. Ôi con đường trần Ngài đã đi qua thập giá thương đau. Ôi con đường trần cô đơn lệ máu đổ tuôn máu đào

2. Ôi con đường trần Ngài đến nơi đây để chết cho con. Ôi con đường trần đau thương thập giá Ngài thương cứu độ

3.. Ôi con đường nào Ngài muốn con đi để tới vinh quang. Ôi con đường nào cho con hạnh phúc cùng theo bước Ngài