TỪ VỰC SÂU (3)

Lm. Kim Long

ĐK. Từ vực sâu u tối, con cầu xin Chúa Chúa ơi! Từ vực sâu thương đau con đợi trông Chúa nhậm lời.

1. Nếu Chúa chấp tội Chúa ơi, nào ai đứng vững thảnh thơi. Nhưng Cha khoan hồng thứ tha khiến muôn dân luôn tin thờ.

2. Con luôn trông cậy Chúa con, hồn con tha thiết cậy tin. Con luôn trông cậy Chúa con vững tâm tin lời đoan nguyền.

3. Hơn quân canh đợi ánh dương, hồn con trông Chúa nào ngơi. Hơn quân canh đợi ánh dương, Ích - Diên mong đợi Chúa Trời.

4. Nơi Gia - vê đầy thánh ân, tràn ơn cứu rỗi huyền linh. Gia - vê sẽ chuộc Ích - Diên, cứu cho thoát khỏi tội tình.