ĐƯỜNG LỐI CHÚA (Tv. 127)
Đinh Công Huỳnh


ĐK. Vinh phúc thay người hằng luôn kính sợ Thiên Chúa. Vinh phúc thay cho người hằng ăn ở theo đường lối của Người

1. Người kính sợ uy danh của Thiên Chúa luôn phục kính tôn nhan của Người. Bao công quả hạnh phúc với cơ may bạn cùng chung vinh quang với Ngài

2. Hiền thê bạn như cây nho sai trái nơi nội thất vương cung nhà người. Con cái bạn như những khóm ô liu là chồi non vây quanh bàn người

3. Nguyện xin Ngài giơ tay ban ơn phúc trên thành Thánh Giê-ru-sa-lem. Xin Chúa từ trên núi Thánh Si-on hằng nhìn xem dân riêng của Người