CHÚA NHÂN TỪ

Lm. Kim Long


ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.

2. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm.

3. Ở ngay bên Thiên Nhan con phạm tội nhơ nhớp. Chúa luôn công chính từ nhân khi Người tuyên án nhân loại.

4. Mẹ con cưu mang con trong nguồn mạch tội lỗi. Thoát sinh trong kiếp tội nhân con hằng sợ hãi u sầu.

5. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính. Sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời.

PDF