ĐỪNG LÃNG QUÊN1. Nếu tôi chưa tìm được Người trong cuộc đời thì xin cho tôi luôn hướng về Người trọn đời

ĐK. Để tôi đừng lãng quên, để tôi đừng lãng quên. Nhưng nhớ đến Người khi chiêm bao và lúc tàn canh

2. Dẫu đang tưng bừng rộn ràng trong đại hội thì xin cho tôi luôn hướng về một mình Người

3. Với bao danh lợi tôi đi qua cuộc đời thì xin cho tôi vẫn thấy mình còn nghèo nàn.

4. Những khi u sầu mệt nhoài trong cuộc đời thì xin cho tôi luôn hướng về Người trọn đời