VÌ DANH CHÚA

Lm. Kim Long


ÐK: Vì danh Chúa nhân từ chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ. Xin cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.

1. Vì Chúa đã giáng sinh trên đời trong máng lừa đêm thâu giá băng.

2. Vì Chúa đội mão gai trên đầu chịu đánh đòn tan nát tấm thân.

3. Vì Máu cực thánh Chúa tuôn tràn tha thứ tội khiên cho thế nhân.

4. Vì Chúa chịu chết bao khổ hình chịu lưỡi đòng thâu qua trái tim.

5. Vì Chúa đã hiến trao thân mình nên lễ toàn thiêu dâng Chúa Cha.

6. Vì Chúa đã sống lại khải hoàn cùng lên trời ngự bên Chúa Cha.

7. Vì Chúa dùng bánh thơm rượu lành ban phúc trường sinh cho thế nhân.