CON ĐÂY VẪN TIN
Thánh vịnh 01

Lm. Từ Duyên

1. Người nào lắng nghe Lời Chúa từng ngày vẫn biết thực thi, và biết gẫm suy trong đời, từng ngày hằng luôn trung tín. Người đó như cây tốt tươi từng ngày bên dòng suối lành, trái hoa tươi tốt trổ bông, trái thơm, trái ngọt trổ xinh.

ĐK. Lạy Chúa, con đây vẫn tin ai bước theo Ngài. Dẫu gian nan đi trong tối tăm vẫn có Ngài là ánh sáng. Lạy Chúa, con đây vẫn tin ai bước theo Ngài. Dẫu gian nan, tan tác lầm than vẫn có Ngài là sự sống.

2. Người nào vẫn luôn tìm Chúa từng ngày hằng biết tựa nương, và biết gắng công đêm ngày trọn đời niềm tin phó thác. Người đó nên con Chúa Trời bao nhiêu ân thiêng phúc lộc, Chúa ban theo suốt thời gian, Chúa thương ban đời bình an.

3. Người nào sống theo điều ác, từng ngày tìm thứ phù hoa, chạy theo thú vui cuộc đời từng ngày bỏ quên mất Chúa. Người đó sẽ mang án phạt tiêu tan đi theo cát bụi, tới khi Chúa sẽ xử án: đớn đau trong ngày diệt vong.