DÂNG LÊN CHÚA
Nguyên Kha


1. Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng.

ÐK: Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn. Chúc tụng Chúa Trời, chúc tụng muôn muôn ngàn đời.

2. Xin dâng lên trước thiên tòa này bánh miến rượu thơm. Bao đau thương trong cuộc đời hợp với lễ hiến dâng.

3. Xin dâng lên Chúa thiên đình niềm kính bái ngợi khen. Xin dâng lên khúc nhạc vàng cùng với lễ hiến dâng.