ƯỚC MƠ CỦA CHÚA
Minh Chiết – Xuân Tuyết


1. Trong ước mơ âm thầm Chúa muốn con trở thành muối đất, Chúa muốn con trở thành ánh sáng cho trần gian. Là muối nếu không cho đi, là muối nếu không tan ra, thì ích chi cho cuộc đời này, thì có đâu hương vị đậm đà. Chúa ơi, xin cho con, xin cho con biết âm thầm phục vụ anh em, biết hy sinh quên cả thân mình.

2. Trong ước mơ âm thầm Chúa muốn con trở thành muối đất, Chúa muốn con trở thành ánh sáng cho trần gian. Là ánh sáng nếu không cho đi, là ánh sáng nếu không lan ra, thì ích chi cho cuộc đời này, thì có đâu hy vọng từng ngày. Chúa ơi, xin cho con, xin cho con biết âm thầm phục vụ anh em, biết hy sinh quên cả thân mình.

ĐK câu 1,2: Lạy Chúa Giê-su Kitô, Ngài chính là muối tinh tuyền, là ánh sáng nơi Chúa Cha, là tình yêu trong Chúa Thánh Thần.

3. Trong ước mơ âm thầm Chúa muốn con trở thành nhân chứng, Chúa muốn con đồng hành với Chúa trên trần gian. Vì Chúa đã yêu thương con, vì Chúa đã ban cho con: một đức tin sâu nhiệm tuyệt vời, một trái tim yêu vì mọi người. Chúa ơi, xin cho con, xin cho con biết chân thành phục vụ anh em, biết yêu thương chia sẻ cho người.

ĐK câu 3: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Ngài chính là suối ơn lành, là ánh sáng nơi Chúa Cha, là tình yêu trong Chúa Thánh Thần.