THÁNH GIUSE 1
Hùng Lân


1. Tòa Chúa hôm nay hòa ca. Ðền Thánh Giu-se đầy hoa. Chốn Thiên cung hương sắc bay, dưới trần gian vang lời hát mừng. Cha nuôi Chúa Cứu người trần. Bạn hiền Trinh Nữ cực lành Người như bông huệ tiến lên trước tòa Chúa, hương thơm xa bay ngàn phương.

ÐK. Nay Chúa ban cho Ðấng Công Thần ngôi báu, thêm quyền giữ châu tàng. Khắp nhân gian hỉ hoan cậy trông ở tay Cha cực khoan. Xin giúp con qua bước gian trần. Xin dắt chiên lạc tới ngai vàng Ðấng uy linh cực sang và hưởng phúc vui trên Thiên đàng.

2. Nhành Jes-sê đượm nhuần ơn thiêng tươi đẹp như ánh dương tỏa che khắp năm châu muôn đời lưu thế dư hương. Tay chí thánh dẫn Vua thiên thần và Ðức Nữ xa quân hung tàn. Xin phù Hội Thánh Nước Nam được đủ sức siêu phàm.