PHÓ DÂNG NƠI MẸ
Nguyễn Duy (Lm)


ĐK. Ôi Maria tất cả cuộc đời chúng con xin được phó dâng nơi Mẹ, xin được phó dâng trong mắt Mẹ đầy tình thân mẫu trong lời Mẹ hằng luôn chuyển cầu.

1. Mẹ của Đấng Cứu Thế xin Mẹ nhìn đến đoàn con. Mẹ của Đấng Cứu Thế xin Mẹ gìn giữ đoàn con.

2. Mẹ của Chúa chí ái xin Mẹ dìu bước đoàn con. Mẹ của Chúa chí ái, xin Mẹ phù giúp đoàn con.

3. Mẹ được nghĩa với Chúa xin Mẹ cầu giúp nguyện thay. Mẹ được nghĩa với Chúa, xin nhậm lời của đoàn con.