XIN CHÚA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG
Ngọc Linh


ĐK: Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê mình. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời.

1/ Vì Chúa ấn ghi nước rửa tội cho (…) được rỗi. Xin cho linh hồn này sẽ thấy mặt Thiên Chúa tình thương.

2/ Vì chúa đã ban Máu Thịt mình cho (…) được sống. Xin cho linh hồn này đến hưởng nguồn hạnh phúc trường sinh.

3/ Nguyện Chúa đoái thương cho mọi người trong đau thương tưởng nhớ. Luôn an tâm đợi chờ vững hy vọng được sống ngàn thu