CA TIẾP LIÊN
Lễ Sáng Chúa Nhật Phục Sinh

Hồng Bính

ĐK. Hỡi Maria, Bà đã thấy những gì trên đoạn đường đi? Xin bà hãy kể lại cho chúng tôi cùng nghe.

1. Tôi là tôi đã thấy Đức Kitô đang sống, và vinh quang rạng ngời của Đấng đã phục sinh. Tôi là tôi đã thấy, thấy thiên thần làm chứng, đã thấy khăn liệm Ngài và y phục của Ngài.

2. Tôi là tôi đã thấy Đức Kitô đã phục sinh, Người đi trước chư vị về xứ Galilêa. Tôi là tôi đã thấy Đức Kitô đang sống. Ngài đã sống lại rồi, và đã chiến thắng tử thần.

3. Tôi đã thấy Chiên Con cứu chuộc đoàn chiên mẹ. Đức Kitô vô tội đã hoà giải tội nhân với Chúa Cha, sống và chết hai bên song đấu cách diệu kì, tướng lãnh sự sống đã chết đi, nhưng vẫn sống mà cai trị. Lạy Chúa là Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.