NÀO VỀ ĐÂYĐK: Nào về đây gặp gỡ Đức Kitô. Người là Đấng trung gian đất trời. Người liên kết chúng ta nên một, một Chúa chiên và mọt đàn chiên.

1. Hãy về đây hợp tiếng tung hô. Chúa là Đấng giao hòa trời đất. Người là Đấng cứu chuộc thế nhân. Hãy đến đây đón nhận thánh ân.

2. Hỡi ngàn dân hòa khúc tri ân. Chúa là Đấng nhân loại kêu khấn, người củng cố giáo hội khắp nơi, đốt nòng lên ân tình sáng tươi.

3. Con người hỡi nào hãy hoan ca. Chúa là Đấng ban nguồn vĩnh cửu, Người là Đấng sống lại hiển vinh sẽ phát ban dư đầy thánh ân