HẠNH PHÚC THAY (Tv 1)
Hùng Lân


1. Như cây trồng bên bờ suối đúng mùa sinh trái đơm hoa. Lo chi mùa đi mùa tới, suốt năm cành lá la đà.

ÐK: Hạnh phúc thay, hạnh phúc thay, ai yêu lề luật Chúa, và suy gẫm yêu mến hết lòng thì Chúa sẽ ngự trong hồn, làm việc gì cũng sẽ gặp may.

2. Ai ơi đừng như vỏ trấu, gió lùa tan tác trên sân. Ai đi vào con đường xấu sẽ sa lầy chốn điêu tàn.

3. Thương nhau đừng nên độc ác, ích mình hại đến tha nhân. Ai quên mình giúp người khác Chúa thương lại gấp trăm lần.

2. Vui thay đường lên nhà Chúa đắp bằng hoa mến tin thôi. Vinh quang Ngài đã từng hứa chính nhân nhận lãnh muôn đời.