GIỮA CƠN KHỐN CÙNG
Lm. Kim Long

ÐK. Giữa cơn khốn cùng hồn con kêu lên Chúa. Chúa đã lắng nghe và đã nhậm lời.

1. Thân lạy Giavê khoan nhân xin hộ giúp con. Cho hồn con luôn an vui nơi cánh tay Ngài.

2. Thân lạy Giavê khoan nhân, xin giải thóat con. Bênh vực qua muôn gian nguy do miệng quân thù.

3. Khốn nạn thân con bơ vơ giữa bọn ác tâm. Trăm ngàn gươm đao vây quanh nguy hiểm vô cùng.